Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie PIGR 2017

Dział: Walne zgromadzenia

26 maja, w Warszawie, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Członkowie Izby zebrali się w sali konferencyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

P. Prezes Bogdan Szpilman przywitał zgromadzonych i powołał na Przewodniczącego obrad p. Romana Rogozińskiego. Podczas Zgromadzenia obecny był także nasz stały gość z Czech - Pan Jaromir Bubeníček.

general2017_0705.jpg (180355 bytes)

Na początku spotkania przeprowadzone zostały niezbędne formalności, m.in. zatwierdzenie projektu porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej. W krótkiej prezentacji przedstawiciele Międzynarodowych Targów Poznańskich zaprezentowali członkom Izby targi Budma i Bumasz, a następnie p. Przewodniczący poprosił p. dyrektor Dagmarę Tyc o przedstawienie działań podjętych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

Prezentacja rozpoczęła się od omówienia struktury członkowskiej, podczas którego podkreślony został wzrost liczby członków - w okresie od poprzedniego zgromadzenia do Izby przystąpiło 7 firm. Następnie przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 2016 i 2017 roku, przede wszystkim organizacja w Krakowie Walnego Zgromadzenia międzynarodowej organizacji Union der der Europäischen Gerüstbaubetriebe (UEG), udziału polskich ekspertów w spotkaniach grup roboczych UEG, organizacji I Konferencji Rusztowania, organizacji seminarium PIGR podczas targów Building Solutions w Nadarzynie. Szczególną uwagę zwrócono na uczestnictwo PIGR w obradach Wielkopolskiej Strategii Ograniczana Zagrożeń Zawodowych, Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Radzie Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie . Ostatnie dwanaście miesięcy to również kontynuacja działalności publicystycznej (kwartalnik Rusztowania, publikacje w prasie branżowej oraz przygotowanie książki "Rusztowania robocze i ochronne"). PIGR nieprzerwanie organizuje szkolenia dla użytkowników rusztowań, handlowców firm rusztowaniowych oraz akredytuje kurs i przeprowadza egzaminy Specjalisty Nadzoru Budowy i Eksploatacji Rusztowań.

general2017_0707.jpg (184519 bytes)

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Marcin Poprawa przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat, przyjęło preliminarz na rok następny oraz udzieliło pokwitowania Zarządowi.

Spotkanie zakończyła tradycyjnie wspólna kolacja podczas której dyskutowano m.in. na ważne dla branży tematy.

Obradom Walnego Zgromadzenia towarzyszyły w tym roku spotkania z ekspertami Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy sp.k. oraz kancelarii Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi. Członkowie Izby mieli możliwość przedyskutowania m.in. tematów dotyczących zakresu odpowiedzialności uczestników procesu związanego z budową i użytkowaniem rusztowań oraz kwestii odwrotnego obciążenia w podatku VAT na usługi budowlane.

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń