Aktualności

Walne Zgromadzenie PIGR 2019

28 maja w Rewie odbyło się tegoroczne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Zebranie otworzył Prezes Izby, p. Bogdan Szpilman – przywitał zgromadzonych oraz zaproponował, a zebrani zgodzili się, żeby Przewodniczącym Zgromadzenia został p. Roman Rogoziński.

Na początku spotkania przeprowadzone zostały niezbędne formalności, m.in. zatwierdzenie projektu porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej, a następnie p. Przewodniczący poprosił Dyrektor PIGR, p. Dagmarę Tyc o przedstawienie działań podjętych w okresie ostatniego roku. Podczas sprawozdania z działalności przedstawione zostały m.in.: udział przedstawicieli PIGR w ważnych wydarzeniach na szczeblach lokalnych i ogólnokrajowych, w tym wystąpienia podczas seminariów i konferencji, działalność w grupach roboczych europejskiego stowarzyszenia izb rusztowaniowych UEG, organizacja i przebieg II edycji Konferencji Rusztowania, która odbyła się 22-23 listopada w Słoku k. Bełchatowa, organizacja innych przedsięwzięć organizowanych przez Izbę oraz inne aktywności. Podczas omawiania działalności publicystycznej, pan Zenon Sztobryn poinformował obecnych o rezygnacji z funkcji Redaktora Naczelnego kwartalnika „Rusztowania”, a zgromadzeni podziękowali za dotychczasową pracę głośnymi brawami.

Po zakończeniu prezentacji przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat, przyjęło preliminarz na rok następny oraz udzieliło pokwitowania Zarządowi. Czas przewidziany na wolne wnioski wypełniony został rozmową dotyczącą bieżących spraw członkowskich, a na zakończenie Pani Zuzanna Bieńkowska zaprezentowała działalność firmy STE Global Protection, która wstąpiła w poczet członków PIGR w minionym roku.

W tym samym dniu odbyło się spotkanie towarzyszące obradom Walnego Zgromadzenia, podczas którego członkowie PIGR dyskutowali na temat aktualnego stanu przepisów dotyczących rusztowań.


 


« powrót