Aktualności

Spotkanie organizacji UEG w Kolonii

W dniach 31.03-01.04.2022 r. w Kolonii w Niemczech odbyło się spotkanie robocze organizacji UEG (Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe), której Polska Izba Gospodarcza Rusztowań jest członkiem. Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:
  • Status prac nad aktualizacją kodeksu postępowania Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO - International Labour Organization) dotyczącego bezpieczeństwa i zdrowia w branży budowlanej;
  • Status zmian w obszarze normalizacji – prace komisji CEN TC 53 „Tymczasowy sprzęt roboczy” (European Comitee for Standardization, Technical Committee 53: Temporary works equipment);
  • Utworzenie grupy roboczej Inspection card, mającej na celu opracowanie programu szkolenia inspektorów nadzoru, sprawdzających rusztowania.
 

Ostatnia edycja Kodeksu postępowania MOP dotyczącego bezpieczeństwa i zdrowia w branży budowlanej datowana jest na styczeń 1992. Praktyczne zalecenia tego kodeksu postępowania są przeznaczone dla wszystkich, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie w budownictwie. Kodeks nie ma na celu zastąpienia krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych ani przyjętych standardów, lecz stanowi zbiór „dobrych praktyk”. Znajduje się tu m.in. rozdział dotyczący rusztowań i drabin. Postanowiono zaktualizować te wytyczne. Mamy nadzieję, że niebawem ukaże się nowa edycja tego opracowania.
_______________________________________________________

Komitet Techniczny nr 53 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego składa się z 16 grup roboczych, dedykowanych różnym produktom z zakresu tymczasowego sprzętu roboczego. Bieżące prace skupiają się na następujących tematach:
 
  • Kontynuacja prac nad normami dotyczącymi rusztowań przejezdnych.
Zakończono prace nad normą EN 1004-2 dotyczącą zasad i wytycznych opracowywania instrukcji obsługi dla rusztowań przejezdnych. Niebawem ukarze się ona w Polsce i zastąpi obowiązującą do tej pory normę PN-EN 1298:2001. Będzie ona ciekawa zwłaszcza dla osób z nadzoru oraz służb bhp, gdyż jej załącznik A będzie zawierał zestaw piktogramów obrazujących czynności zabronione i dopuszczano podczas użytkowania takich rusztowań.
Trwają nadal prace nad normą dotyczącą niskich rusztowań przejezdnych o wysokości do 2 m – tzw. SMAT’s (small mobile access towers). Początkowo planowano wydać ją jako trzecią część serii EN 1004, jednak wszystko wskazuje na to, że ukaże się ona pod odrębnym numerem…
  • Aktualizacja norm, dotyczących niektórych produktów.
W związku z zmieniającą się wiedzą na temat techniki, trwają prace nad aktualizacją następujących norm:
EN 13374 Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków -- Warunki techniczne wyrobu -- Metody badań
PN-EN 74-1  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań
EN 74-2 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań
  • Utworzenie grupy roboczej WG16
Grupa ta ma za zadanie opracować normę bazową związaną z definicjami i pojęciami, jednolicie wyznaczającymi standardy dla wszystkich produktów tymczasowego sprzętu roboczego (rusztowania, złącza, podpory stropowe, siatki bezpieczeństwa itp.). Odbyły się już pierwsze spotkania grupy, która postanowiła podzielić zagadnienia na trzy kategorie: a) materiały, b) definicje, c) wymagania. Jest to zadanie niezmiernie trudne, gdyż zapisy te będą dotyczyć kilkunastu produktów. Oprócz tego grupa nawiązała współpracę z innymi komitetami zajmującymi się Eurokodami, aby podjąć próbę ujednolicenia reguł w obszarze projektowania technicznego. Na tle tego ważnym zagadnieniem jest uwzględnienie historii produktów, aby nie spowodować, że zmiana parametrów technicznych w normach zmieni w sposób radykalny wymagań dla produktów, które już są dostępne na rynku.
 

            UEG pracuje nad powołaniem grupy roboczej mającej na celu porównanie standardów szkoleń z osób nadzorujących użytkowanie rusztowań. Okazuje się, w poszczególnych krajach UE standardy te różnią się od siebie. Większość krajów bazuje na zapisach dyrektywy 2009/104 (Dz.U. L 260 z 3.10.2009, załącznik II pkt. 4.3.6.), określającej tzw. osobę kompetentną, która odbyła odpowiednie i specjalistyczne przeszkolenie w zakresie przewidzianych czynności, uwzględniające szczególne ryzyka w zakresie:
a) rozumienia sposobu montażu, demontażu lub zmiany danego rusztowania;
b) bezpieczeństwa w trakcie montażu, demontażu lub zmiany danego rusztowania;
c) środków zapobiegających ryzyku upadku osób lub elementów;
d) środków bezpieczeństwa na wypadek zmieniających się warunków pogodowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo danego rusztowania;
e) dopuszczalnych obciążeń;
f) każdego innego ryzyka, które może wiązać się z wyżej wymienionymi czynnościami montażu, demontażu lub zmiany.
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań zaprezentowała, że taki rodzaj fakultatywnych szkoleń realizowany jest w Polsce na kursie „Specjalista Nadzoru Budowy i Eksploatacji Rusztowań”. Do tej pory takie kompetencje uzyskało w Polsce już ponad 1000 osób.


Na kolejnych spotkaniach UEG, grupa rozpocznie pracę nad projektem ramowego programu takich szkoleń. Ma to na celu ujednolicić standardy istniejące w poszczególnych krajach UE.


Opracował:
dr inż. Piotr Kmiecik
 


« powrót