Aktualności

Walne Zgromadzenie 2024

Tegoroczne Walne Zgromadzenie członków Izby odbyło się 18 maja w Olsztynie. Było to niezwykle ważne dla Izby spotkanie, podczas którego przedstawiciele firm członkowskich podjęli kilka istotnych decyzji.

Przewodniczącym spotkania został Bogdan Szpilman. W części sprawozdawczej Dagmara Tyc i Oliwia Głuszczyk przedstawiły działania Izby w ostatnim roku oraz wyniki finansowe organizacji. Podkreślona została m.in. bogata działalność na polu normalizacji i udział w pracach Komitetu Technicznego nr 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ostatni rok obfitował również w liczne spotkania i prace, zarówno na szczeblu międzynarodowym, w ramach prac grup roboczych europejskiej organizacji Union Europäischer Gerüstbaubetriebe (UEG), jak i podczas konferencji i seminariów krajowych. Izba ma swoich przedstawicieli w okręgowych radach do spraw bezpieczeństwa pracy w budownictwie: Elżbieta Nowicka-Słowik reprezentuje Izbę w Śląskiej Radzie ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach, Robert Jurkiewicz w Radzie Warmińsko-Mazurskiej, a Piotr Kmiecik w Dolnośląskiej. Ponadto Elżbieta Nowicka-Słowik jest reprezentantem Izby w Radzie Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W sprawozdaniu została również podsumowana działalność publicystyczna i wydawnicza izby, działalność szkoleniowa oraz podsumowana została IX edycja konkursu Rusztowanie Roku. Zgromadzeni zatwierdzili dokumenty finansowe oraz udzielili Zarządowi absolutorium za miniony rok pracy.

Kolejną, kluczową dla historii naszej organizacji decyzją była zmiana statutu i nazwy Izby na:
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań i Deskowań.
Decyzja została podjęta jednomyślnie i podsumowana gorącymi oklaskami zgromadzonych.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie miało również charakter wyborczy. Podczas tajnych wyborów wyłoniony został skład Zarządu Izby oraz Komisji Rewizyjnej, które następnie ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Izby:
Joanna Telka-Dudkowska – Prezes Izby
Marek Wilk – Wiceprezes Izby
Wojciech Antczak
Robert Jurkiewicz
Jan Paszkowski
Bogdan Szpilman
Zenon Sztobryn

Komisja Rewizyjna:
Paula Szpilman- Malicka – Przewodnicząca
Adam Lebiediuk
Zbigniew Mańkowski
Marian Muszyński
Mirosław Zwoliński

Zgodnie z porządkiem obrad, w następnej kolejności Walne Zgromadzenie zatwierdziło składki członkowskie na następny rok, utrzymując je na dotychczasowym poziomie oraz zatwierdziło preliminarz finansowy i plan pracy na rok następny.

Ostatnie głosowania tegorocznego Zgromadzenia dotyczyły przyznania członkostwa honorowego Izby Panom: Jackowi Bińkowskiemu oraz Marianowi Muszyńskiemu. Członkostwo honorowe przyznawane jest osobom, które wniosły istotny wkład w rozwój izby lub w inny szczególny sposób zasłużyły się organizacji. Uhonorowanym dyplomy oraz kwiaty wręczyli Elżbieta Nowicka-Słowik oraz Bogdan Szpilman.

Tradycyjnym punktem corocznego zebrania jest przedstawienie nowych członków. W tym roku Izba przywitała następujące firmy: Baukrane, Budosprzęt, FW System, NTB Szalunki, Salmetal oraz Palisander. Następnie omówione zostały kwestie uznawalności polskich rusztowań na innych rynkach europejskich, a Marek Wilk i Kamil Długosz przedstawili plany dalszych działań Izby w obszarze deskowań, w tym szeroko rozumiane kwestie działań promujących bezpieczną pracę na budowach.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie jest już za nami, a tymczasem rozpoczęła się realizacja nakreślonych podczas spotkania planów działań Izby na różnych polach. O bieżących projektach i przedsięwzięciach będziemy Państwa informować na naszej witrynie internetowej, w mediach społecznościowych oraz na łamach wydawanego przez Izbę kwartalnika. Serdecznie zapraszamy nie tylko do śledzenia naszych działań, ale i przyłączenia się do Izby i wspólnego działania! 


« powrót