Aktualności

Walne Zgromadzenie PIGR 2021

17 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Przeprowadzone zostało online, z wykorzystaniem środków bezpiecznego porozumiewania się na odległość.

Spotkanie otworzył prezes Izby, Bogdan Szpilman, i również on został wybrany na przewodniczącego obrad. Po przeprowadzeniu niezbędnych formalności rozpoczynających zebranie, przewodniczący poprosił dyrektor PIGR, Dagmarę Tyc, o omówienie działań podejmowanych podczas minionego roku oraz przedstawienie sprawozdania finansowego.

Podczas podsumowania działalności zreferowane zostały m.in. następujące kwestie: udział PIGR w pracach Komitetu Technicznego nr 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; działalność na polu legislacyjnym; przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIGR, które odbyło się na początku bieżącego roku; udział PIGR w Warmińsko-Mazurskiej Radzie ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie; pierwsza edycja programu dla firm i szkół budowlanych Rusztowania są OK!; oraz inne wydarzenia z życia PIGR w minionym roku. Powitano firmy Gorem Sp. z o.o., Sigma TR, SCAFF Rusztowania s.c. oraz Marcegaglia Poland Sp. z o.o., które dołączyły do Izby w minionym roku. Przedstawiona została również działalność w pracach europejskiego stowarzyszenia organizacji rusztowaniowych Union Europäischer Gerüstbaubetriebe (UEG) oraz działalność publicystyczna i szkoleniowa Izby.

Obecni na Walnym Zgromadzeniu zostali zaproszeni do udziału w III Konferencji Naukowo-Technicznej „Rusztowania”, której współorganizatorem będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Aktualnie wydarzenie planowane jest na 2-3 września 2021 r.


Po zakończeniu prezentacji przedstawione zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat, przyjęło preliminarz na rok następny oraz udzieliło pokwitowania Zarządowi. Zgromadzenie zatwierdziło również utrzymanie składek członkowskich na następny rok w dotychczasowej wysokości.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” do spotkania dołączyli przedstawiciele Targów Maszyn Budowlanych Construction&Tools 2021, którzy zaprosili do udziału w targach.« powrót