Aktualności

Walne Zgromadzenie PIGR

Tegoroczne Walne Zgromadzenie PIGR odbyło się 9 czerwca w Olsztynie. Zebranie otworzył Prezes PIGR, p. Bogdan Szpilan - przywitał zgromadzonych, podziękował p. Robertowi Jurkiewiczowi za organizację II Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań i wyznaczył na Przewodniczącą obrad Wiceprezes PIGR, p. Elżbietę Nowicką-Słowik.
Na początku spotkania przeprowadzone zostały niezbędne formalności, m.in. zatwierdzenie projektu porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej, a następnie p. Przewodnicząca poprosiła Dyrektor PIGR, p. Dagmarę Tyc o przedstawienie działań podjętych w okresie ostatniego roku. W sprawozdaniu podkreślona została rosnąca liczba członków Izby, działalność w grupach roboczych europejskiego stowarzyszenia izb rusztowaniowych UEG, działalność legislacyjna podejmowana przez PIGR, przystąpienie do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w charakterze partnera oraz inne liczne aktywności. Z dużym zainteresowaniem spotkały się dwa zapowiadane wydarzenia: II edycja Konferencji Rusztowania, która odbędzie się 22-23 listopada w Słoku k. Bełchatowa oraz studia podyplomowe o kierunku Rusztowania budowlano-montażowe, które od listopada tego roku realizować będzie Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań.
Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Marcin Poprawa, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat, przyjęło preliminarz na rok następny oraz udzieliło pokwitowania Zarządowi. Podczas zebrania odbyły się również wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej - nowym członkiem komisji został p. Marcin Szarański. Następnie członkowie PIGR, którzy przystąpili do Izby w ostatnim roku mieli możliwość zaprezentować swoje firmy. Czas na wolne wnioski wypełniony został dyskusją na ważne dla Izby i branży tematy, a na zakończenie p. Robert Jurkiewicz podziękował Izbie i firmom, które wsparły organizację II Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań i wręczył okolicznościowe statuetki.


« powrót