Aktualności

Walne Zgromadzenie PIGR

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, które odbyło się 23 czerwca 2020 roku w Warszawie, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Spotkanie otworzył prezes Izby, p. Bogdan Szpilman, a na przewodniczącego obrad został wybrany p. Roman Rogoziński. Po przeprowadzeniu niezbędnych formalności rozpoczynających zebranie, przewodniczący poprosił dyrektor PIGR, p. Dagmarę Tyc o omówienie działań podejmowanych podczas minionego roku oraz przedstawienie sprawozdania finansowego.

Podczas podsumowania działalności zreferowane zostały m.in. następujące kwestie: członkostwo PIGR i udział w pracach Komitetu Technicznego nr 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, przebieg Forum Rusztowaniowego 2019, które zostało zorganizowane w Spalicach i Wrocławiu przy współpracy z firmą telka SA, wyniki VII edycji konkursu Rusztowanie Roku, w którym nagrody otrzymały firmy Multiserwis Sp. z o.o., Peri Polska Sp. z o.o. oraz telka SA oraz udział przedstawicieli PIGR w ważnych wydarzeniach na szczeblach lokalnych i ogólnokrajowych, w tym wystąpienia podczas seminariów i konferencji. Przedstawiona została również działalność w grupach roboczych europejskiego stowarzyszenia organizacji rusztowaniowych  Union Europäischer Gerüstbaubetriebe (UEG) oraz działalność publicystyczna i szkoleniowa Izby. Obecni zaproszeni zostali do udziału w III Konferencji Naukowo-Technicznej Rusztowania, której współorganizatorem będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a której organizacja planowana jest na 19-20 listopada 2020 r. Na koniec p. Jan Paszkowski z firmy Rew-Ton przedstawił nowy projekt dla firm i szkół technicznych – Rusztowania są OK!

Po zakończeniu prezentacji przedstawione zostało sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat, przyjęło preliminarz na rok następny oraz udzieliło pokwitowania Zarządowi. Zgromadzenie zatwierdziło również utrzymanie składek członkowskich na następny rok w dotychczasowej wysokości.

Następna część obrad dotyczyła wyborów władz V kadencji na lata 2020 – 2024. W wyniku tajnego głosowania Zgromadzenie wyłoniło następujący skład Zarządu: p. Elżbieta Nowicka-Słowik, p. Bogdan Szpilman, p. Jan Paszkowski, p. Robert Jurkiewicz, p. Zenon Sztobryn, p. Mirosław Zwoliński oraz p. Marian Muszyński. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się wybierając na prezesa p. Bogdana Szpilmana oraz na wiceprezes p. Elżbietę Nowicką-Słowik. W tajnym głosowaniu wybrano również Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: p. Sławomir Latos, p. Paula Szpilman-Malicka, p. Adam Lebiediuk, p. Martyna Piętka oraz p. Marcin Szarański. Na posiedzeniu Komisja na przewodniczącą wybrała p. Paulę Szpilman-Malicką.

Ostatnie głosowanie tego dnia dotyczyło przyznania członkostwa honorowego – w wyniku jednomyślnej decyzji Walnego Zgromadzenia Członkiem Honorowym Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań został p. Roman Rogoziński.

Przedostatnim punktem porządku obrad było przedstawienie nowych członków Izby. W tym roku są to firmy: Benelux Multiservices, ogólnobudowlana firma, specjalizująca się w montażu i demontażu rusztowań systemowych, m.in. przy obiektach przemysłowych, wiaduktach i mostach oraz obiektach stoczniowych i platformach wiertniczych oraz Lero – oficjalny dystrybutor drabin i rusztowań aluminiowych firmy Altrex, posiadający w ofercie również rusztowania elewacyjne, windy dekarskie oraz podnośniki osobowe i towarowe.

Spotkanie zakończyła dyskusja nad propozycją modyfikacji formularzy zgłoszeniowych konkursu Rusztowanie Roku oraz propozycją zmian przepisów w zakresie funkcjonowania rusztowań. 


« powrót