dr inż. Michał Pieńko

dr inż. Michał Pieńko

Absolwent Politechniki Lubelskiej, a od 2010 r. pracownik Katedry Mechaniki Budowli na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. W 2018 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo. Praca doktorska pod tytułem: „Dobór kryteriów oceny nośności węzłów rusztowań budowlanych” została obroniona z wyróżnieniem. Uprawnienia montera rusztowań. Dwunastoletnie doświadczenie w projektowaniu rusztowań – współautor ponad 150 projektów technicznych. Udział w procesie certyfikacji kilku systemów rusztowań w kraju i za granicą (badania laboratoryjne oraz obliczenia statyczne). Autor ponad 30 artykułów bezpośrednio związanych z rusztowaniami oraz współautor dwóch opatentowanych projektów wynalazczych. Udział w projektach badawczych bezpośrednio związanych z rusztowaniami: „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” oraz „Badania eksperymentalne nośności i sztywności węzła aluminiowych konstrukcji tymczasowych”. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca. Członek Komitetu Technicznego (KT) 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego. Swoją wiedzę na temat rusztowań przekazuje studentom w ramach nowopowstałego przedmiotu „Tymczasowe konstrukcje na placu budowy”, jak również w ramach szkoleń przeprowadzanych dla członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa oraz szkoleń organizowanych przez Politechnikę Lubelską we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań.