Aktualności

Cykl szkoleń warsztatowych


Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń warsztatowych

"Rusztowania budowlano-montażowe"Udział w cyklu szkoleń warsztatowych „Rusztowania budowlano-montażowe” umożliwia uporządkowanie, poszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie nadzoru nad wznoszeniem i eksploatacją rusztowań. Program obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z funkcjonowaniem rusztowań z naciskiem na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Korzyści dla Uczestników
- zrozumienie zasad pracy rusztowań jako konstrukcji;
- zapoznanie się z podstawami projektowania rusztowań;
- zdobycie umiejętności przygotowania koncepcji zabudowy rusztowania;
- zdobycie umiejętności przygotowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem rusztowań;
- zdobycie lub rozszerzenie znajomości prawa i przepisów bhp w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań;
- uświadomienie sobie przyczyn wypadków i poznanie sposobów ich zapobiegania.

Adresaci warsztatów
Szkolenia warsztatowe zostały przygotowane dla osób, które nadzorują montaż, demontaż lub eksploatację rusztowań, kierują działami sprzedaży i wynajmu rusztowań lub w nich pracują, chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania rusztowań.

Warsztaty dwudniowe
SW1    Regulacje prawne określające funkcjonowanie rusztowań - Ostrzeszów 11-12.01.2020 r. - rekrutacja zakończona
SW2    Technologie montażu i demontażu rusztowań wraz z rozliczaniem usług - Ostrzeszów 25-26.01.2020 r. - rekrutacja zakończona
SW3    Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań - Lublin 15-16.02.2020 r. - rekrutacja zakończona
SW4    Kształtowanie rusztowań z elementami mechaniki konstrukcji - Lublin 17-18.02.2020 r. - rekrutacja zakończona
SW5    Projektowanie rusztowań - rysunki techniczne - Lublin 10-11.12.2021 r. - rekrutacja zakończona
SW6    Symulacje komputerowe pracy rusztowań - Lublin 14-15.01.2022 r. - rekrutacja zakończona
SW7    Projektowanie rusztowań - opisy - Ostrzeszów - 5-6.03.2022 r. - rekrutacja zakończona
SW8    Projektowanie rusztowań - obliczenia statyczno-wytrzymałościowe - 16-17.12.2022 r. - TRWA NABÓR!

*Z uwagi na stan epidemii i brak możliwości przeprowadzenia warsztatów na uczelni, jesteśmy zmuszeni przesunąć termin warsztatów. Jak tylko uzgodnione zostaną nowe terminy szkoleń, niezwłocznie je opublikujemy i wznowimy rekrutację. Wszystkie osoby, które dotychczas zapisały się na warsztaty, zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 
Szkolenia warsztatowe SW3, SW4, SW5, SW6 oraz SW8 prowadzone są we współpracy z Wydziałem Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

 
Praktyczny charakter
Program szkoleń warsztatowych opiera się w znacznej mierze na praktycznych aspektach i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Podczas części szkoleń Uczestnicy będą mieli możliwość pracy w laboratoriach Politechniki Lubelskiej, w których zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem zapewnionego sprzętu: komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem, rusztowań, sprzętu pomiarowego itd.

Zapisy
Zapisy prowadzi  biuro Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.
Możliwy jest udział w całym cyklu lub w poszczególnych szkoleniach warsztatowych.
Maksymalna wielkość grupy: 15 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
Uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa. W przypadku szkoleń organizowanych we współpracy z Politechniką Lubelską, informacja o współpracy będzie zamieszona w treści certyfikatu.

Broszura informacyjna z cennikiem - pobierz
Formularz zapisów - formularz zostanie udostępniony jak tylko wznowimy rekrutację.

 
     
 

Program szkoleń warsztatowych

SW1 Regulacje prawne określające funkcjonowanie rusztowań
Miejsce: Ostrzeszów
Czas: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)


Omówienie rozporządzeń i ustaw odnoszących się do rusztowań i innych niezbędnych w pracy
na rusztowaniach zagadnień.
Wyszczególnienie i ogólne omówienie dokumentów, z jakimi można się spotkać podczas użytkowania rusztowań.
Obowiązki pracodawcy, osoby nadzorującej, pracownika.
Zakres szkoleń i wymaganych w odniesieniu do pracowników dokumentów.
Omówienie rozporządzeń i ustaw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas montażu
i eksploatacji rusztowań.
Omówienie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach.
Organizacja, zakres i przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych.
Organizacja pracy na rusztowaniach przy różnych oddziaływaniach środowiskowych.
Organizacja placu budowy ze szczególnym wskazaniem zabezpieczeń, magazynowania, transportu
i organizowania strefy socjalnej.
Prezentacja przyczyn i skutków wypadków spowodowanych nie przestrzeganiem bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Omówienie zasad eliminacji osób niedysponowanych w danym okresie do pracy na rusztowaniach.
Zasady postępowania po wypadku, dokumentacja powypadkowa i choroby zawodowe.
Przykłady nieprawidłowości w zakresie BHP.

SW2 Technologie montażu i demontażu rusztowań wraz z rozliczaniem usług
Miejsce: Ostrzeszów
Czas: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)


Omówienie rodzajów i systemów rusztowań.
Omówienie rodzajów elementów składowych rusztowań i ich funkcji oraz wybranych zagadnień
z materiałów budowlanych.
Omówienie zawartości dokumentacji rusztowania (instrukcji montażu, projektu technicznego rusztowań), stanowiącej podstawę montażu i demontażu rusztowania.
Określenie prac przygotowawczych przed montażem.
Omówienie technologii montażu różnych rodzajów rusztowań (rusztowań drewnianych, rurowo-złączkowych, ramowych, modułowych, przejezdnych)
ze wskazaniem przykładów nieprawidłowości.
Przedstawienie różnych sposobów rozliczeń montażu/demontażu/pracy sprzętu - według listy cen jednostkowych, według ryczałtu, według KNR.
Rozliczenie najmu (pracy sprzętu).
Rozliczenie pracy brygady.
Rozliczenie kosztów transportu.
Gospodarka magazynowa elementów rusztowań.

SW3 Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań
Miejsce: Lublin
Czas: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)
Szkolenie organizowane przy współpracy z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej


Przygotowanie rusztowania do odbioru - przegląd techniczny rusztowania przed odbiorem – wpływ poszczególnych elementów na stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.
Kryteria eliminacji elementów zużytych/uszkodzonych.
Pomiar stanu podłoża gruntowego i wywieranego nacisku na podłoże przez rusztowanie.
Pomiar geodezyjny.
Pomiar siły zakotwienia.
Pomiar oporności uziemienia.
Szkic powykonawczy rusztowania.
Analiza błędów konstrukcyjnych popełnionych w trakcie montażu/eksploatacji rusztowania na podstawie wybranych przykładów rusztowań.
Wypełnienie protokołu odbioru technicznego rusztowania.
Przegląd techniczny wybranego zestawu rusztowania.
Pomiar drgań przyspieszeń rusztowania z prezentacją wyników analizy FFT.

Uwaga: część szkolenia odbywać się będzie na rusztowaniu, w związku z czym niezbędne będzie dostarczenie badań wysokościowych dopuszczających do pracy pow. 3 m oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia bhp. Osoby, które nie dostarczą wymienionych dokumentów mogą wziąć udział w szkoleniu,  lecz oceny konstrukcji dokonywać będą z poziomu terenu i nie zostaną wpuszczone na rusztowanie.

SW4 Kształtowanie rusztowań z elementami mechaniki konstrukcji
Miejsce: Lublin
Czas: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)
Szkolenie organizowane przy współpracy z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej


Zasady pracy rusztowań jako konstrukcji prętowych.
Wpływ kształtowania rusztowań na wytężenie konstrukcji.
Wpływ obciążeń rusztowań na wytężenie konstrukcji.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami kształtowania rusztowań, w tym przepisów BHP.
Wskazanie podstawowych parametrów wpływających na wybór systemu rusztowania.
Wskazanie wpływu usytuowania rusztowania na jego formę i niezbędne elementy zabezpieczające.
Zapoznanie z nietypowymi formami wykorzystania rusztowań budowlanych.
Zapoznanie z geometrią obiektu, usytuowaniem i obciążeniami jakim będzie podlegać rusztowanie.
Analiza przypadków.

SW5 Projektowanie rusztowań - rysunki techniczne
Miejsce: Lublin
Czas: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)
Szkolenie organizowane przy współpracy z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej


Omówienie niezbędnych elementów rysunku.
Przygotowanie szkiców  rusztowań 2D na podstawie zdjęć.
Dobór optymalnego rozwiązania.
Ustawianie rusztowań wokół wybranych obiektów w CADzie.
Wykonanie rysunków technicznych rusztowania.
Przygotowanie dokumentacji do wydruku.
Przygotowanie w 3D rusztowania wokół bryły na podstawie wcześniej przygotowanych rysunków technicznych.

SW6 Symulacje komputerowe pracy rusztowań
Miejsce: Lublin
Czas: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)
Szkolenie organizowane przy współpracy z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej


Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami mechaniki konstrukcji, związanymi z obliczeniami statycznymi rusztowań budowlanych.
Podstawy matematyczne i fizyczne metody elementów skończonych (MES).
Schematy statyczne rusztowań: geometria, charakterystyki materiałowe, podpory.
Metody modelowania własności materiałowych.
Modelowanie obciążeń rusztowań.
Modelowanie konstrukcji prętowych rusztowań budowlanych w wybranych programach.
Przykłady analiz statycznych rusztowań.
Przykłady analiz dynamicznych i stateczności rusztowań.

SW7 Projektowanie rusztowań – opisy
Miejsce: Ostrzeszów
Czas: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)


Omówienie podstaw prawnych realizacji projektów technicznych rusztowań.
Omówienie  norm rusztowaniowych.
Omówienie norm konstrukcyjnych niezbędnych w projektowaniu rusztowań.
Omówienie elementów opisu technicznego: dane techniczne, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, instrukcja montażu i demontażu rusztowania.
Plan BIOZ i IBWR.

SW8 Projektowanie rusztowań - obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
Miejsce: Lublin
Czas: 2 dni (16 godzin szkoleniowych)
Szkolenie organizowane przy współpracy z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej


Schematy statyczne rusztowań: geometria, podpory i połączenia.
Modelowania charakterystyk geometrycznych i materiałowych.
Modelowanie obciążeń rusztowań.
Analiza statyczna rusztowania.
Analiza dynamiczna i stateczności rusztowania.
Sprawdzenie stanu granicznego nośności.
Sprawdzenie stanu granicznego użytkowania.
Opracowanie raportu z analiz statyczno-wytrzymałościowych.

Uwaga: ze względu na poziom merytoryczny i charakter poruszanych zagadnień wskazany jest udział we wcześniejszych szkoleniach (SW1-SW7) lub posiadanie wiedzy i umiejętności, które te szkolenia obejmują.

 
 


« powrót