RODO

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań i Deskowań, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, KRS 0000190584, NIP: 778-141-82-63, Regon: 634558889.
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem korzystając z następujących adresów:
- biuro@rusztowania-izba.org.pl
- ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji ustalonych celów:
- związanych z członkostwem w PIGR; w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z członkostwa, w tym ze Statutu PIGRiD;
- odpowiedzi na Państwa pytania, przygotowania niezbędnych do realizacji usług dokumentów oraz kontakt w sprawach związanych z ich realizacją (przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);
- wystawienia i przechowywania not członkowskich i faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku nałożonego na Administratora przez prawo podatkowe);
- udziału w szkoleniach i innych wydarzeniach (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą);
- ustalenia, obrony, dochodzenia i windykacji ewentualnych roszczeń (przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych wymaganych w formularzach zgłoszenia na szkolenie lub wydarzenie lub innych formularzach związanych z realizacją usług uniemożliwia ich realizację.

Administrator może przekazać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:
– wykładowcom prowadzącym szkolenia i egzaminy,
– podwykonawcom wspierającym Administratora przy realizacji umów,
– podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, np. płatnicze (np. banki), doradcze, usługi prawne, księgowe i in.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych mają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznają Państwo, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Stosujemy niezbędne środki, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone i żeby nie mogły być wykorzystane przez osoby trzecie.
Na naszej stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, działających niezależnie od nas. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.